Terma dan Syarat untuk Mutawwif Persendirian(ah)

  Perjanjian ini adalah antara JOOMM UMRAH DIY, dan MUTAWWIF(AH). MUTAWWIF(AH) sedang mendaftar dengan JOOMM UMRAH DIY, secara kolektif dirujuk sebagai "Pihak." Dengan mendaftar sebagai MUTAWWIF(AH) di platform JOOMM UMRAH DIY, MUTAWWIF(AH) bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut:


  1. Pendaftaran dan Kelayakan

   a. MUTAWWIF(AH) mesti melengkapkan proses pendaftaran pada platform Syarikat dan memberikan yang tepat dan maklumat terkini.

   b. MUTAWWIF(AH) menjamin bahawa mereka layak di sisi undang-undang untuk menyediakan perkhidmatan pelancongan di lokasi tersebut tempat mereka beroperasi dan akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan.


  2. Penggunaan Platform

   a. Syarikat ini menyediakan platform dalam talian untuk MUTAWWIF(AH) mendaftar dan menawarkan perkhidmatan mereka pelanggan.

   b. Syarikat ini memberikan MUTAWWIF(AH) lesen bukan eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk mengakses dan menggunakan platform syarikat ini semata-mata untuk tujuan menyediakan perkhidmatan pelancongan kepada pelanggan yang berdaftar di platform.

   c. MUTAWWIF(AH) bersetuju untuk tidak menggunakan platform untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan dan untuk mematuhi semua garis panduan dan dasar platform.


  3. Peruntukan Perkhidmatan

   a. MUTAWWIF(AH) bersetuju untuk menyediakan perkhidmatan pelancongan kepada pelanggan yang berdaftar di platform syarikat ini di mengikut terma yang dipersetujui dengan setiap pelanggan.

   b. MUTAWWIF(AH) ini bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kualiti, keselamatan dan kesahihan perkhidmatan pelancongan diberikan kepada pelanggan.


  4. Tanggungjawab MUTAWWIF(AH)

   a. MUTAWWIF(AH) bertanggungjawab sepenuhnya untuk menetapkan kadar, caj dan syarat perkhidmatan mereka sendiri.

   b. MUTAWWIF(AH) mesti mengekalkan lesen, permit dan insurans yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan pemandu pelancong.


  5. Tempahan dan Liabiliti

   a. Syarikat ini tidak akan mengatur tempahan antara pelanggan dan MUTAWWIF(AH) melalui platformnya tetapi hanya menawarkan ruang dan data untuk membantu kedua-dua pihak

   b. MUTAWWIF(AH) berjanji untuk menghormati semua tempahan yang dibuat melalui platform kami dan menyediakan perkhidmatan pelancongan yang dipersetujui kepada pelanggan


  6. Interaksi Pelanggan

   a. "MUTAWWIF(AH) bertanggungjawab untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan, termasuk tetapi tidak terhad untuk membincangkan caj, mengatur pembayaran dan menyediakan perkhidmatan.

   b. Syarikat ini tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang pertikaian, konflik, atau isu yang timbul antara MUTAWWIF(AH) dan pelanggan mereka, termasuk tetapi tidak terhad kepada caj, kos, nilai atau perkhidmatan yang disediakan.


  7. Liabiliti

   a. MUTAWWIF(AH) mengakui dan bersetuju bahawa syarikat ini tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang langsung, kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, atau berbangkit yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan platform Syarikat.

   b. MUTAWWIF(AH) bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak membahayakan syarikat ini, pegawai, pengarahnya, pekerja, dan ejen daripada sebarang tuntutan, ganti rugi, liabiliti atau perbelanjaan (termasuk yuran guaman) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan MUTAWWIF(AH) platform syarikat atau penyediaan pemandu pelancong perkhidmatan.


  8. Yuran Pendaftaran

   MUTAWWIF(AH) bersetuju untuk membayar yuran pendaftaran tahunan sebanyak RM 210.00 kepada "JOOMM UMRAH DIY" selepas menandatangani perjanjian ini dan setiap tahun selepas itu. Yuran ini meliputi kos pentadbiran yang berkaitan dengan pendaftaran pemandu pelancong di platform agensi.

  9. Penerbitan di Platform

   Sebagai pertukaran untuk yuran pendaftaran, JOOMM UMRAH DIY bersetuju untuk menerbitkan nama-nama MUTAWWIF(AH) di platformnya untuk tempoh setahun dari tarikh pembayaran. Penerbitan ini membolehkan MUTAWWIF(AH) mempamerkan perkhidmatan mereka dan menarik pelanggan berpotensi melalui platform agensi tersebut.

  10. Pembaharuan

   Yuran pendaftaran perlu dibayar setiap tahun, dan MUTAWWIF(AH) mesti memperbaharui pendaftaran mereka setiap tahun untuk mengekalkan penyenaraian mereka di platform JOOMM UMRAH DIY. Kegagalan untuk memperbaharui pendaftaran dalam tempoh , 30 hari dari tarikh tamat tempoh akan menyebabkan nama mereka dialih keluar daripada platform.

  11. Yuran Tidak Boleh Dipulangkan

   Yuran pendaftaran tidak akan dikembalikan, tidak kira sama ada MUTAWWIF(AH) memutuskan untuk terus menggunakan platform agensi itu sepanjang tahun. Setelah dibayar, yuran tidak boleh dibayar balik dalam apa jua keadaan.

  12. Penilaian dan Ulasan

   Pelanggan boleh memberikan penilaian dan ulasan perkhidmatan MUTAWWIF(AH) pada platform Syarikat.

   MUTAWWIF(AH) mengakui bahawa penilaian dan ulasan boleh menjejaskan reputasi dan kedudukan mereka di platform dan bersetuju untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggan.


  13. Kerahsiaan

   Pihak bersetuju untuk mengekalkan kerahsiaan sebarang maklumat proprietari atau sensitif yang dikongsi semasa proses hubungan perniagaan.


  14. Penamatan

   a. Mana-mana Pihak boleh menamatkan Perjanjian ini dengan notis bertulis kepada Pihak yang satu lagi.

   b. Syarikat berhak untuk menamatkan atau menggantung akses MUTAWWIF(AH) kepada platform pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebab.

   c. Sekiranya berlaku penamatan, JOOMM UMRAH DIY akan mengalih keluar nama MUTAWWIF(AH) daripada platformnya dalam tempoh masa yang munasabah.

   d. Selepas penamatan, MUTAWWIF(AH) bersetuju untuk berhenti menggunakan platform syarikat dan untuk memenuhi sebarang kewajipan tertunggak kepada pelanggan.


  15. Ganti rugi

   MUTAWWIF(AH) bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak membahayakan Syarikat daripada sebarang tuntutan, ganti rugi atau liabiliti yang timbul daripada peruntukan MUTAWWIF(AH) perkhidmatan pelancongan.


  16. Perubahan Syarat

   JOOMM UMRAH DIY berhak untuk mengubah suai terma dan syarat perjanjian ini, termasuk yuran pendaftaran, mengikut budi bicara mutlaknya. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada pemandu pelancong bebas secara bertulis, dan penggunaan platform yang berterusan oleh mereka akan membentuk penerimaan syarat yang diubah suai.


  17. Undang-undang yang Mentadbir dan Penyelesaian Pertikaian

   a. Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kiranya percanggahan prinsip undang-undang.

   b. Sebarang pertikaian yang timbul di bawah Perjanjian ini hendaklah diselesaikan melalui rundingan dan pengantaraan dengan suci hati.

   c. Jika resolusi tidak dapat dicapai, mana-mana Pihak boleh meneruskan remedi undang-undang seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang.


  18. Keseluruhan Perjanjian

   Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara MUTAWWIF(AH) dan syarikat berkenaan perkara perkara di sini dan menggantikan semua perjanjian, perwakilan, waranti dan persefahaman terdahulu atau bersamaan, sama ada bertulis atau lisan.


  Sila masukkan Alamat E-mel anda:

  Dengan mendaftar dengan platform Syarikat, MUTAWWIF(AH) mengakui bahawa mereka telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang digariskan dalam Perjanjian ini.

  Joomm Umrah Diy
  //
  Motorhome Holiday and Travels
  Customer Support & Offline Booking
  //
  Puan Amira
  Customer Support & Offline Booking
  //
  Daniel
  Customer Support & Offline Booking
  Dear customer, if you can't find your desired date online! No problem! Just contact us and we will immediately get you the same date from our offline reservation. Please check availability.
  Customer Support & Offline Booking