Terma dan Syarat untuk Perkhidmatan Dalam Talian Menghubungkan Pengguna dengan Mutawwif(ah) Persendirian

  Terma dan Syarat ini mengawal penggunaan perkhidmatan dalam talian oleh anda. Tujuan perkhidmatan ini adalah untuk menghubungkan pengguna dengan MUTAWWIF(AH) persendirian. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju menerima Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, anda tidak seharusnya menggunakan Perkhidmatan kami.


  1. Penerangan Perkhidmatan

   Perkhidmatan kami membolehkan Pengguna menyemak imbas dan berhubung dengan MUTAWWIF(AH) persendirian bebas untuk lawatan dan pengalaman peribadi. Kami tidak menggaji MUTAWWIF(AH) dan tidak terlibat dalam penyediaan lawatan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh mereka. Peranan kita adalah semata-mata untuk memudahkan perhubungan antara Pengguna dan Panduan melalui platform kami.

  2. Tanggungjawab Pengguna

   a. Pemilihan Panduan: Pengguna bertanggungjawab untuk memilih dan melibatkan diri dengan MUTAWWIF(AH) berdasarkan pilihan mereka sendiri, keperluan, dan usaha wajar. Kami tidak menyokong atau menjamin kualiti, keselamatan, atau kebolehpercayaan mana-mana Panduan yang disenaraikan pada kami platform.

   b. Tempahan dan Pembayaran: Pengguna bertanggungjawab untuk menempah lawatan dengan MUTAWWIF(AH) dan membuat pembayaran mengikut terma Panduan dan syarat. Kami tidak terlibat dalam sebarang transaksi kewangan antara Pengguna dan Panduan.

  3. Panduan Tanggungjawab

   Tiada caj dikenakan oleh JOOMMUMRAHDIY untuk mengakses halaman web ini untuk meneroka pilihan MUTAWWIF(AH).

  4. Penafian Liabiliti

   a. Perkhidmatan yang Disediakan: MUTAWWIF(AH) ialah kontraktor bebas yang bertanggungjawab menyediakan lawatan dan perkhidmatan seperti yang dipersetujui dengan Pengguna. Pengguna harus berkomunikasi secara langsung dengan MUTAWWIF(AH) berkenaan dengan butiran lawatan, termasuk jadual perjalanan, tempoh, titik pertemuan dan sebarang butiran lain yang berkaitan.

   b.Insurans dan Pelesenan: MUTAWWIF(AH) bertanggungjawab untuk memiliki lesen, permit dan insurans yang diperlukan untuk menjalankan lawatan mereka mengikut undang-undang dan peraturan tempatan.

  5. Had Liabiliti

   a. Tiada Liabiliti untuk Tindakan Panduan: Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang tindakan, kesilapan, peninggalan, kecuaian, atau salah laku Panduan. Pengguna mengakui bahawa melibatkan diri dengan MUTAWWIF(AH) adalah atas risiko mereka sendiri.

   b.Ganti Rugi: Pengguna bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan kami tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan, ganti rugi, liabiliti, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau interaksi mereka dengan MUTAWWIF(AH)..

  6. Penyelesaian Pertikaian

   a. Pertikaian Panduan Pengguna: Sebarang pertikaian atau perselisihan faham antara Pengguna dan MUTAWWIF(AH) hendaklah diselesaikan secara langsung antara mereka. Kami tidak bertanggungjawab untuk menjadi pengantara atau menyelesaikan pertikaian tersebut..

  7. Pengubahsuaian kepada Syarat

   Kami berhak untuk mengubah suai atau mengemas kini Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Pengguna digalakkan menyemak Terma ini dengan kerap untuk sebarang perubahan.

  8. Undang-undang yang Mentadbir

   Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira percanggahan prinsip undang-undangnya.

  9. Hubungi Kami

   Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan tentang Syarat ini, sila hubungi kami.


  Sila masukkan Alamat Email Anda:

  Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini.

  Joomm Umrah Diy
  //
  Motorhome Holiday and Travels
  Customer Support & Offline Booking
  //
  Puan Amira
  Customer Support & Offline Booking
  //
  Daniel
  Customer Support & Offline Booking
  Dear customer, if you can't find your desired date online! No problem! Just contact us and we will immediately get you the same date from our offline reservation. Please check availability.
  Customer Support & Offline Booking